Głównej zawartości

Organizacja

 
 
ORGANIZACJA
 
W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1) Oddział Nadzoru
     - Sekcja higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
     - Sekcja epidemiologii
     - Sekcja higieny komunalnej
     - Stanowiska do spraw higieny pracy
     - Stanowiska do spraw higieny dzieci i młodzieży
     
     - Stanowisko do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego   
 2) Oddział Ekonomiczno – Administracyjny:
     - Stanowisko pracy do spraw ekonomicznych
     - Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu
     - Stanowisko pracy referenta administracyjnego
     - Stanowisko pracy pracownika gospodarczego, gońca
     - Stanowisko pracy sprzątaczki
  3) Stanowisko Głównego Księgowego
  4) Stanowisko pracy Radcy Prawnego
  5) Stanowisko do spraw promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
 
Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
W razie nieobecności kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik.
Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za wykonanie zadań z zakresu działalności podległej komórki organizacyjnej a także za:

     1) zgodne z przepisami merytoryczne właściwe i terminowe załatwianie spraw,
     2) organizację pracy komórki, którą kierują,
     3) przestrzeganie przepisów i wymagań prawnych z zakresu BHP, p/poż.,
         ochrony środowiska i gospodarki odpadowej
     4) szkolenie i inicjowanie szkoleń podległych pracowników,
     5) określenie zapotrzebowania na materiały, odczynniki i aparaturę
         wraz z wymaganiami jakościowymi i szczegółowymi parametrami technicznymi,
     6) udział w szkoleniach organizowanych przez przez Państwowego
         Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Zakład Higieny
         i instytuty resortowe, a także w szkoleniach z zakresu systemu jakości.  
 
Główny ksiegowy współpracuje bezpośrednio z oddziałem ekonomiczno - administracyjnym i ma prawo żądać od pracowników oddziału wykonania prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
Za wykonanie zadań z zakresu działalności poszczególnych sekcji oraz stanowisk pracy odpowiadają bezpośrednio zatrudnieni na nich pracownicy.