Głównej zawartości

ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Zamawiający:

Adres siedziby zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Suwalska 3, 11-500 Giżycko

 


dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

Roboty remontowe nawierzchni posesji terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje,  że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

 

Zmiany w SIWZ:

 

ROZDZIAŁ III, pkt. 1

 

JEST

  1. Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie robót remontowych w zakresie:

1. Roboty remontowe nawierzchni posesji Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 3, na działce o nr geodezyjnym 260/4 obejmujące:

a. roboty ziemne i korytowanie,

b. wbudowanie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie wraz z oporem,

c. wbudowanie warstwy odsączającej gr. 20cm z piasku K>= 8m/doba,

d. wbudowanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm C50/30, zagęszczenie do Is=1,0,

e. nawierzchnia z płyt ażurowych 0,6*0,33m gr. 10cm z wypełnieniem otworów.

 

POWINNO BYĆ:

  1. Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie robót remontowych w zakresie:

1. Roboty remontowe nawierzchni posesji Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 3, na działce o nr geodezyjnym 260/4 obejmujące:

a. roboty ziemne i korytowanie,

b. wbudowanie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie wraz z oporem,

c. wbudowanie warstwy odsączającej gr. 20cm z piasku K>= 8m/doba,

d. wbudowanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm C50/30, zagęszczenie do Is=1,0,

e. nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10cm z wypełnieniem otworów.”

 

 

 

Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa:


1. w poz. 10: zweryfikowano przedmiar,
2. w poz. 17: usunięto wymiarowanie płyt ażurowych wraz ze zmianą wypełnienia otworów płyt z wypełnienia grysem na wypełnienie czarnoziemem i zasianiem trawą .

3. Zweryfikowano kosztorys inwestorski


 

 

                                                           

Zatwierdzam:

  Dyrektor

mgr Joanna Stabińska

 

 

Giżycko 22 września 2015r.

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20150922131136-Kosztorys inwestorski - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I  - aktualizacja.pdf)Kosztorys inwestorski - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I - akt[Kosztorys inwestorski - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I - aktualizacja.pdf]67 kB
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20150922131147-Przedmiary - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I  - aktualizacja.pdf)Przedmiary - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I - aktualizacja.p[Przedmiary - Roboty remontowe utwardzenia terenu PSSE - etap I - aktualizacja.pdf]44 kB