Głównej zawartości

Korekta do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe nawierzchni posesji terenu PSSE w Giżycku

Giżycko, 15 października 2015r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

w Giżycku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Giżycku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty remontowe nawierzchni posesji terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku

wybrana została oferta złożona przez:

Andrzeja Morskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn: Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

z ceną 43.378,96 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 96/100 gr.

W postępowaniu wpłynęły oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł brutto

Liczba przyznanych punktów

1.

Spółdzielnia Wielobranżowa  NIEGOCIN ul. Mazurska 3 11-500 Giżycko

 56.848,56 zł

76

2.

Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski                                          ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

AKWEDUKT

43.378,96 zł

100

3

Budownictwo Wodne, Ogólne i Komunalne Kazimierz Sadowski ul, Wolności 20D/2, 11-700 Mrągowo

52.325,68 zł

82

    UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zawiera najkorzystniejszą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert 100 pkt. Planowany termin zawarcia umowy z uwzględnieniem zapisów art. 94 ust 1 pkt 2 lit a – 21 października 2015r.

 

Prosimy o zwrotnie potwierdzenie otrzymania ogłoszenia