Głównej zawartości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowe garażu na terenie posesji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku

Giżycko 06 listopada 2015r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna                                 

w Giżycku

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Giżycku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty remontowe garażu na terenie posesji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku

wybrana została oferta złożona przez:

Spółdzielnię Wielobranżową  NIEGOCIN

ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko

 W postępowaniu wpłynęły oferty

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł brutto

Liczba przyznanych punktów

1.

Firma Usługowo – Handlowa DOMATOR Janusz Kupczak Pl. Wolności 20, 11-600 Węgorzewo

 14.317,16 zł

76

2.

 

Spółdzielnia Wielobranżowa  NIEGOCIN ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko

 

 

 

10.995,07 zł

 

100

 

UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zawiera najkorzystniejszą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert 100 pkt. Planowany termin zawarcia umowy z uwzględnieniem zapisów art. 94 ust 1 pkt 2 lit a – 13 listopada 2015r.