Głównej zawartości

Komunikat ostrzegawczy

Uwaga! Podszywają się pod inspekcję sanitarną

          Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed instytucjami podającymi się za Państwową Inspekcję Sanitarną, które usiłują wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.
          Właścicielka jednego z podmiotów gospodarczych działających w Nidzicy otrzymała pismo od „Referatu Inspekcji Sanitarnej dla Nidzicy w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” zawiadamiające o kontroli w jej zakładzie. Za wszczęcie kontroli, w tym „koszty materiałów i środków niezbędnych do jej przeprowadzenia” właścicielka na wskazane w piśmie konto bankowe miała wpłacić 135 zł. Autorzy pisma powołali się na przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, grozili karami.
          Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie działają referaty. W każdym mieście powiatowym jest powołany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który na podstawie art. 79 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 672) zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli, nie zaś w . oparciu o ustawę o PIS. Przed kontrolą organy Państwowej Inspekcja Sanitarnej nie pobierają żadnych opłat. Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli zostaną stwierdzone naruszenia wymagań higieniczno-zdrowotnych pobierane są opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) w formie decyzji administracyjnej. W przypadku, kiedy kontrola przeprowadzona przez organy Państwowej Inspekcji sanitarnej nie stwierdzi uchybień, kontrolowany podmiot nie ponosi żadnych opłat.
          Osoby, które otrzymały podobne zawiadomienia o kontroli, powinny poinformować o tym fakcie policję. W przypadku wątpliwości, czy zawiadomienie o kontroli jest prawdziwe, należy się skontaktować z właściwą terytorialnie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.