Głównej zawartości

Cele i zadania Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Osoba odpowiedzialna : młodszy asystent Adriana Banaszkiewicz                                         

Cele i zadania Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

·          Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych

·         Ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i zakłady opieki zdrowotnej oraz udzielanie pomocy w prowadzeniu tej działalności.

·         Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych.

·         Popularyzowanie zasad higieny, racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom zakaźnym. .

·         Organizowanie konkursów, olimpiad, imprez prozdrowotnych.

·         Współpraca z samorządami, mediami i innymi instytucjami na rzecz zdrowia.

·         Szkolenie liderów i dokształcanie osób zajmujących się działalnością oświatowo – zdrowotną i promocją zdrowia.

·         Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Powyższe zadania wynikają w głównej mierze z założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych WHO, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.), programów ogólnopolskich, wojewódzkich, lokalnych , a także z sytuacji epidemiologicznej i potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu.