Głównej zawartości

                                                            

 

 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

           W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

           Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

           Program będzie miał zasięg ogólnopolski. Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy. Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Szkolenia dla kadry medycznej.

2. programy edukacyjne w zakładach pracy i szkołach ponadgimnazjalnych.

3. Kampania społeczna.

4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.

5. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

 

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

http://www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland