Głównej zawartości

KONKURS "AKTYWNA RODZINA" w ramach programu Trzymaj Fomę

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„AKTYWNA RODZINA”

 

I

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku.

 

2.Konkurs jest elementem działań profilaktycznych w ogólnopolskiej

kampanii „Postaw na rodzinę”,

a także Programu promującego racjonalne odżywianie i aktywność fizyczną „Trzymaj formę”

 

3. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Giżycka oraz uczniów i ich rodziców ze szkół realizujących program Trzymaj Formę na terenie powiatu giżyckiego.

 

4. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie zdjęć konkursowych w postaci elektronicznej na płycie CD (zdjęcia w jak najlepszej rozdzielczości) do Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub na adres mailowy (wielkość zdjęć przesyłanych mailem do 0,5 Mb)

 

5.Termin nadsyłania prac konkursowych mija 25 maja 2015 roku.

 

 

 

II

1. Temat konkursu zakłada wykonanie zdjęć przedstawiających własną interpretację tytułu

„AKTYWNA RODZINA”

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy fotografie.

 

3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane

samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć

wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną

odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności

pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

 

4. Dostarczone fotografie nie będą zwracane. Z chwilą ich przekazania przechodzą na własność

organizatorów.

 

5. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko oraz adres i telefon autora a w przypadku uczniów realizujących program Trzymaj Formę – nazwę szkoły, do której uczęszcza.

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach

konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace konkursowe, wyrażają zgodę na

wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

W przypadku uczestników nieletnich należy także zamieścić oświadczenie rodziców lub prawnych

opiekunów autora dotyczące przetwarzania danych osobowych autora oraz wykorzystania zdjęć

nadesłanych do konkursu.

 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania

prac w publikacjach oraz na stronach internetowych organizatorów.

 

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu

 

III

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów.

 

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

3. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi na stronie internetowej  www.gizycko.pl www.centrumprofilaktyki.pl, www.gizycko.wm.pl  oraz na łamach „Gazety Giżyckiej.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez organizatorów konkursu.

 

4. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy:

-pomysłowość,

-jakość wykonania,

-kompozycja

 

IV

1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone

2.Nagroda główna: cyfrowy aparat fotograficzny

3. Laureaci I –III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.

 

Organizatorzy i Jury zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród bądź jego nie rozstrzygnięcia