Głównej zawartości

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016
(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z siedzibą w Giżycku ul. Suwalska 3, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: lub telefonicznie 87 4285498 w. 27


Dane osobowe są przetwarzane w celu:


1.Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych,
    jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:


1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 59)
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 917)
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 2231)
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2018, poz. 1030)
7. Ustawa z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992)
9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2018, poz. 1202)
10. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2018, poz. 1541)
11. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2018, poz. 1314)
12. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.2096)
13. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
14. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
16. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U. z 2018 poz. 1330)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:


1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach
    marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych
    osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
    - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
    - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
    - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
    - ewentualnym źródle pozyskania danych;
    - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
      te są udostępniane;
    - planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

 

Klauzula inf w zakresie badania wody i żywności

Klauzula inf. w zakresie diagnostyki medycznej