Głównej zawartości

 

KOMUNIKAT z dnia 02.07.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w  Giżycku działając na podstawie art.162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1257 z  późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu lokalnym Agencja Rezerw Materiałowych w Giżycku

oraz wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A, 1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294).