Głównej zawartości

Porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku podpisane zostało Porozumienie ramowe  pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Giżyckui Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Giżycku  o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu  giżyckiego.

Zmiany w zakresie organu prowadzącego nadzór

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje o zmianach w zakresie nadzoru, podstawach prawnych,  z których wynikają kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej oraz działaniach, jakie podmiot powinien podjąć  w celu objęcia nadzorem przez właściwy organ:

 1. Zakłady które produkują żywność złożoną na bazie przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (np. lody na bazie mleka w proszku, ciasta z proszkiem jajecznym, produkcja wyrobów garmażeryjnych z użyciem przetworzonego np. gotowanego mięsa) - zgodnie ze sprostowaniem
  do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia
  29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (L 239 z 29.9.2018 str 41-44) – powinny znajdować się pod nadzorem sprawowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 1. W odniesieniu do zakładów, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
  w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują przepisy  rozporządzenia (WE) nr 852/2004,  których   przestrzeganie jest nadzorowane w tym przypadku przez Państwową  Inspekcję Sanitarną (podstawa prawna: art.73 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności   i żywienia tj. z 2018 r. , poz.1541 z późn. zm.).

W związku z tym podmioty powinny niezwłocznie:

 • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w celu objęcia nadzorem,
 • uzyskać zatwierdzenie działalności przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji / zatwierdzenia zakładu (na podstawie art.162 Kpa),wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie
 • uzyskać ww. decyzję powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.
 1. Zakłady, w których prowadzona jest produkcja z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, podlegają dodatkowo przepisom rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Inspekcję Weterynaryjną (podstawa prawna: art. 6 ustawy
  z dnia 16 grudnia 2015 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego).

 

W związku z tym podmioty powinny niezwłocznie:

 • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w celu objęcia zakładu lub części zakładu,
  w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestracje / zatwierdzenie zakładu,
 • uzyskać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą rejestracji/ zatwierdzenia,
 • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji / zatwierdzenia zakładu/ części zakładu na podstawie art. 162 Kpa).
 • uzyskać ww. decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.