Głównej zawartości

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Giżycku ul. Suwalska 3, 11-500 Giżycko


STATUS PRAWNY
Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu toworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), posiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Giżycko Obszarem działania jest powiat giżycki. Pracą Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, który jest dyrektorem Stacji. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

Powiatowa Stacja jest jednostką organizacyjną zapewniającą realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących nadzoru nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
- zdrowotnymi żywności i żywienia – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zdrowotnych

Do zadań Powiatowej Stacji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i funkcji nadzorczych, w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
3) działalność przeciwepidemiczna,
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
8) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej,