Głównej zawartości

 

Całodobowa infolinia dla obywatela - Centrum Kontaktu COVID-19

 

+48 22 25 00 115

 Koronawirus: pytania i odpowiedzi

 

Informacje na temat dziennego wykazu zakażeń z terenu naszego województwa, również z podziałem na powiaty

 


Wytyczne dla branż: Centra handlowe | Campingi | Hotele i inne miejsca noclegowe | Biblioteki | Rehabilitacja | Sklepy meblowe i budowlane | Zakłady przemysłowe | Salony fryzjerskie | Salony kosmetyczne | Gastronomia | Wesela, przyjęcia | Siłownie i kluby fitness | Sale zabaw | Solaria | Baseny i sauny | Parki rozrywki | Salony piercingu | Salony tatuażu | Salony masażu | Targi | Spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i kongresy | Obiekty wielofunkcyjne | Kierowcy taksówek | Stacje paliw | Urzędy i instytucje państwowe | Biura | Zakłady pogrzebowe | Branża spożywcza i logistyka | Usługi kurierskie | Szkoły | Zasady bezpieczeństwa dla powiatów

 


- Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja

- Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

- Instrukcja Sanitarna dla obozów

- Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

- Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

- Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku zwystąpieniem stanu epidemii

- Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

- Koronawirus: pytania i odpowiedzi

- Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
 
- Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wytyczne dot. funkcjonowania żłobków i przedszkoli

- Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

- Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

- Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

- Opinia PZH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dezynfekcji ambulansów

- Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

- Informacja dotycząca koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

- Q&A dotyczące żywności i koronawirusa

- Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Giżycku ul. Suwalska 3, 11-500 Giżycko


STATUS PRAWNY
Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu toworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), posiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Giżycko Obszarem działania jest powiat giżycki. Pracą Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, który jest dyrektorem Stacji. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

Powiatowa Stacja jest jednostką organizacyjną zapewniającą realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących nadzoru nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
- zdrowotnymi żywności i żywienia – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zdrowotnych

Do zadań Powiatowej Stacji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i funkcji nadzorczych, w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
3) działalność przeciwepidemiczna,
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
8) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej,